pruh

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY ČINKÁRNA

 

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 •  1  Návštěvník je povinen se řídit provozním řádem posilovny.

 •  2  Zakoupením permanentky či jednorázového vstupného, návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem posilovny, tomuto porozuměl a zavazuje se jej dodržovat.

 •  3  Posilovna je přístupna kdykoliv bez časového omezení. Slouží pouze k účelu tomu určenému, tzn. cvičení. Respektujeme menší kapacitu posilovny, tudíž se zde nezdržujeme déle jak 90 minut.

 •  4  Vstup do posilovny je umožněn pouze po zakoupení členství. Více informací viz ceník.

 •  5  Zakoupení členství umožňuje návštěvníkovi pobyt v posilovně maximálně 90 minut.

 •  6  Zakoupený čip je nepřenositelný a jeho držiteli je zakázáno tento čip předávat jiným osobám. Pro případ porušení této povinnosti je stanovena pokuta pro držitele čipu ve výši 10.000 Kč.

 •  7  V případě vstupu dvou a více předplatitelů ve stejný časový okamžik, je každý držitel čipu povinen přiložit svůj čip k monitorovacímu zařízení z důvodu přehlednosti návštěvnosti, kterou uvidíte na našich webových stránkách.

 •  8  Vnitřní i venkovní prostory posilovny jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany osob a majetku, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 •  9  Návštěvník posilovny minimálně ve věku od 15-17 let s rodičem nebo trenérem, od 18 let libovolně.

 •  10  Po vstupu do prostor posilovny je každý návštěvník povinen se přezout do vhodné obuvi. Pohyb v prostorách posilovny je možný pouze v čisté a kvalitní pevné obuvi, určené pro cvičení.

 •  11  Ke cvičení používá každý návštěvník čisté a vhodné sportovní oblečení.

 •  12  Každý návštěvník je povinen mít vlastní čistý ručník. Při cvičení na posilovacích strojích je každý návštěvník povinen používat ručník, a to z hygienických důvodů a z důvodů ochrany koženky na strojích před působením potu. Na posilovacích strojích je zakázáno cvičit bez použití ručníku.

 •  13  Pro účely převlečení je pro každého návštěvníka určena uzamykatelná šatní skříň v prostorách oddělené dámské a pánské šatny. Každý návštěvník je povinen si své oblečení a jiné věci uložit do této šatní skříňky,své věci uzamknout a po ukončení nechat klíček opět v zámku skříňky pro další návštěvníky.

 •  14  Cenné věci (šperky, vyšší finanční obnos apod.) doporučujeme ponechat doma.

 •  15  Návštěvníci v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž jsou povinni se před každým použitím posilovacího stroje a nářadí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje závady bránící v užívání. V případě  zjištění jakéhokoli poškození, je zakázáno toto zařízení či nářadí používat. Návštěvník je povinen toto poškození nahlásit neprodleně na čísle uvedeném v kontaktech níže.

 •  16  Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek a znečišťovat veškeré prostory. Každý návštěvník je povinen počínat si v prostorách posilovny a při sportovní činnosti s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzické možnosti.

 •  17  V případě nevědomosti s vhodným užitím nářadí či posilovacích strojů je každý návštěvník povinen požádat o pomoc zkušenějšího návštěvníka. Současně je možné se před vstupem domluvit na telefonním čísle (viz náš tým) na účasti osobního trenéra, který vhodné a bezpečné užívání posilovacích strojů a nářadí předvede.

 •  18  Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Návštěvník je povinen vždy užívat bezpečnostní uzávěry (zajišťovací prvky) jednotlivých posilovacích strojů a nářadí.
 •  19  V případě, že návštěvník používá stroje nevhodně, může mu být vstup do prostor posilovny odepřen.

 •  20  V případě poškození strojů, je návštěvník povinen tuto škodu neprodleně nahlásit na telefonním čísle (viz kontakty) a vzniklou škodu uhradit.

 •  21  Po použití posilovacího stroje či nářadí je návštěvník povinen tyto vrátit do původního stavu a na místo k tomu určené (kotouče patří vždy na stojany).

 •  22  Každý návštěvník je povinen být ohleduplný a slušný vůči jiným návštěvníkům a počínat si tak, aby nerušil ostatní návštěvníky posilovny.

 •  23  Každý návštěvník je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. Vstup do prostor posilovny je možný pouze ve zdravotním stavu odpovídajícímu předpokládané fyzické zátěži. V opačném případě nenese vedení posilovny za zdravotní stav návštěvníka odpovědnost.

 •  24  Z prostor posilovny jsou vyloučeni návštěvníci, kteří svým onemocněním ohrožují zdraví jiných návštěvníků, nebo mají rušivý vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu provozu, mravní a společenské zásady.

 •  25  V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a užívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek je vstup do prostor posilovny přísně zakázán.
 • V případě porušení této povinnosti je stanovena pokuta ve výši 50.000 Kč.

 •  26  Pro potřeby první pomoci je v prostorách posilovny k dispozici lékárnička, vybavená dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 •  
   27  V prostorách posilovny je k dispozici pitná voda.

 •  28  Po ukončení cvičení návštěvník zkontroluje, zda v prostoru posilovny nic nezapomněl. Za věci zapomenuté v prostorách posilovny nenese vedení posilovny odpovědnost.

 •  29  Návštěvník, který bude porušovat pravidla stanovena tímto provozním řádem, bude z prostor posilovny vykázán, současně mu bude odebrán čip, bez náhrady, a bude mu odepřen vstup do prostor posilovny. V případě zakoupení jednorázového vstupného bude návštěvník vykázán z prostor posilovny bez nároku na náhradu zaplaceného vstupného a současně mu bude odepřen vstup do posilovny.
 •  30  Návštěvník  naší kubové posilovny neparkuje u Hotelu Bonato, pro udržení dobrých sousedských vztahů. Je to soukromý pozemek. Prosíme návštěvníky o parkování na druhé straně řeky, kde je dostatek prostoru.